HOME / KS CONSULT / FACIAL CONTOURING / โหนกแก้ม

โหนกแก้ม

โหนกแก้ม เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างสำคัญบนใบหน้าที่บ่งบอกถึง
ลักษณะความเป็นเพศชายและเพศหญิง ผู้หญิงบางคนมีโหนกแก้ม
ที่สูงหรือโหนกแก้มใหญ่ จึงทำให้ใบหน้าดูแข็ง สัดส่วนใบหน้า
ไม่สมดุล การลดโหนกแก้มสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไข
ให้โหนกแก้มมีความสวยงามสมส่วนขึ้น โดยต้องทำการผ่าตัด
ภายใต้ความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด

การผ่าตัดลดความสูงของโหนกแก้ม มี 2 วิธีดังนี้

  1. การกรอกระดูกโหนกแก้ม หรือเหลากระดูกโหนกแก้ม เหมาะสำหรับคนที่มีโหนกแก้มสูงเพียงเล็กน้อย ต้องการลดไม่มาก
    โดยศัลยแพทย์จะทำการเปิดแผลผ่าตัดจากในช่องปาก แล้วใช้เครื่องมือพิเศษกรอกระดูกโหนกแก้มส่วนที่ไม่ต้องการออก
  2. การตัดเลื่อน หรือยุบกระดูกโหนกแก้ม เหมาะสำหรับคนที่กระดูกโหนกแก้มมีความหนามาก ศัลยแพทย์สามารถ
    เปิดแผลผ่าตัดได้ 2 ทาง อาจเปิดแผลผ่าตัดเข้าทางเหนือศีรษะโดยรอบ จากเหนือใบหูข้างหนึ่งถึงใบหน้าอีกข้างหนึ่ง
    แต่ที่นิยมทำคือเปิดแผลผ่าตัดเข้าทางช่องปากเหมือนกรณีแรก เพื่อไม่ให้มีรอยแผลหลังการผ่าตัด
    โดยจะมีแผลอยู่ด้านในช่องปากบริเวณข้างกระพุ้งแก้มทั้งสองข้าง